Napište nám

POPTÁVKA

Montáž garnýže a dveří

1.

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO MONTÁŽ

  Před zahájením montážních prací zajistěte stavební připravenost místa montáže (teplota, vlhkost a další) dle podmínek stanovených v PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, který naleznete na www.sepos.cz/ke-stazeni.

2.

KONTROLA DÍLŮ GARNÝŽE

  Ujistěte se, že balení obsahuje všechny potřebené díly (viz níže) a to bez poškození. Pozor: U dvoukřídlých dveří se čelo garnýže skládá ze dvou předních dílů (+ 2 ks kolíku Ø8 mm pro jejich spojení) a ze dvou bočních dílů. Ostatní díly garnýže jsou v balení zastoupeny ve dvakrát větším počtu než u jednokřídlých dveří.

3.

SOUPIS DÍLŮ GARNÝŽE

 
I. 1 ks MDF hranol (tělo garnýže)
II. 1 ks čelo garnýže (1ks přední díl, 2ks boční díl)
III. 5 ks vrutů 6x120 mm (vč. hmoždinek a podložek)
IV. 3 ks kolík Ø8 mm; 2 ks lamela
V. 1 ks lepidlo
VI. 1 ks balení kolejnice a kování, které obsahuje:
    1 ks kolejnice, 2 ks pojezd, 2 ks dorazový díl
    5 ks vruty 4x25 mm
    2 ks plechové úchytky (vč. 12 ks vrutů 4,5x25 mm)
    1 ks vodící trn (vč. kotvení), 2 ks šrouby pojezdů (vč. matic)
    2 ks kartáčky - 2 x 12 mm pro komplet bez dorazového hranolu (platí pro komplet se zárubní i bez zárubně
   
- 1 x 4 mm a 1 x 12 mm pro komplet s dorazovým hranolem
Soupis dílů garnýže
 I.    II.   III.    IV.  V.   VI.       

4. UPOZORNĚNÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE

Montáž garnýže a dveří dle návodu zahajte až po ukončené montáži zárubně pro posuvné dveře. V případě dvoukřídlých dveří je třeba provést jednotlivé kroky montáže s ohledem na obě dveřní křídla. V bodech, kde se montáž pro dvoukřídlé a jednokřídlé dveře liší, upozorňujeme i na správný postup pro dvoukřídlé dveře.

Vzhledem k náročnosti montáže doporučujeme provést montáž odbornou firmou!

5. MONTÁŽ GARNÝŽE A DVEŘÍ

1) Naneste lepidlo na šikmé řezy předního a bočních dílů čela garnýže a také do předfrézovaných drážek pro lamely. Spojením těchto dílů pomocí lamel sestavte čelo garnýže (obrázek 1).
(U dvoukřídlých dveří stejným způsobem spojte boční díly se zkosenými stranami příslušného předního dílu čela garnýže.)
2) do předvrtaných otvorů na rubové straně předního dílu čela garnýže přilepte kolíky Ø8 mm.
3) Provrtejte rovnoměrně na pěti místech středovou linii (osu) vrchní části kolejnice, která bude přiléhat k MDF hranolu.
4) Určete vzdálenost pro montáž kolejnice k MD hranolu (obrázek 2)

TIP - vzdálenost vypočítáte sečtením rozměrů vyznačených na obrázku 3:
A Polovina horní hrany dveří (Osa kolejnice musí být souběžná se středem horní hrany dveří!)
B Vzdálenost o kolik vystupuje těsnicí kartáček od hladké plochy dveřního křídla
C Vzdálenost o kolik vyčnívá zárubeň od stěny (správně doléhající obložková zárubeň SEPOS vyčnívá o 16 mm)

POZOR: Posuvný komplet bez zárubně
- kartáček dveří se nesmí dotýkat přilehlé stěny, protože při opakované manipulaci se dveřmi hrozí její mechanické poškození. Ponechte proto dostatečnou mezeru mezi kartáčkem a stěnou. Přesvědčte se také, zda je okolní stěna rovná (možné nerovnosti je třeba promítnout do zvolené vzdálenosti)

Obrázek 1
Posuvný komplet s prosklenými dveřmi - je třeba počítat s vystupující zasklívací lištou. Pokud tato lišta vystupuje více více než kartáček (popř. se kartáčky nechystáte použít), místo míry B přičtěte vzdálenost, o kolik vystupuje zasklívací lišta od hladké plochy dveří. Rovněž je třeba počítat s malou mezerou, aby dveřní křídlo netřelo o stěnu či zárubeň.
5) Dle provedených úkonů v krocích 3 a 4 (rozmístění otvorů v kolejnici a nastavení vzdálenosti na MDF hranolu) vyznačte na MDF hranolu příslušné body. MDF hranol v těchto bodech provrtejte a připevněte k němu kolejnicí vruty 4x25 mm.Obrázek 2


Obrázek 3

6) Do kolejnice nasuňte pojezdy a dorazové díly - viz obrázky 4 a 5 (pojezdy jsou umístěny blíže ke středu kolejnice). Kolíky pro spojení s dorazovými díly směřují ke stranám kolejnice). Dorazové díly zatím ponechte u krajů kolejnice.

Obrázek 4

Obrázek 5
7) Změřte vhodnou výšku nad zárubní pro montáž MDF hranolu a vyznačte 3 body pro ukotvení MDF hranolu ke stěně vruty. (Body musí být v horizontální rovině a jejich umístění odpovídat předvrtaným otvorům na MDF hranolu).
TIP: Pro běžné interiérové dveře výšky 197 cm je vhodné provést montáž tak, aby spodní hrana MDF hranolu byla od 2045 do 2050 mm nad čistou podlahou. Vzniklou mezeru mezi dveřním křídlem a podlahou lze mírně upravit utažením či povolením šroubů pojezdů, za které je dveřní křídllo zavěšeno v kolejnici (ideální výsledná mezera je 7-10 mm).

8) Dle vyznačených bodů na stěně nad zárubní vyvrtejte díry a ty s ohledem na konstrukci stěny připravte pro spojení s vruty 6x120 mm (vložení hmoždinek apod.). Poté ke stěně pomocí 5 ks vrutů 6x120mm přišroubujte MDF hranol (pro přišroubování použijte přiložené kovové podložky, které tlumí tlak na MDF hranol).
9) Vyznačte na horní hraně dveří místa pro uchycení kovových úchytek vruty 4,5x25 mm (Střed úchytky umístěte cca 100 mm od okrajů a v ose horní hrany dveří - obrázek 6. V případě rámových dveří a dveří nominální šířky 60 umistěte úchytky na úplné okraje horní hrany dveří). Poté namontujte kovové úchytky.

10) Našroubujte do závitu v pojezdech šrouby a aretační matky pro uchycení dveřního křídla. (Aretační matku nedotahujte úplně k hlavičce šroubu, aby bylo možné zavěsit dveřní křídlo)

11) Zavěste dveřní křídlo za kovové úchyty do pojezdů a zkontrolujte mezeru mezi dveřmi a podlahou, která by měla být velká 7-10 mm. Případnou odchylku od ideální velikosti mezery vyrovnejte povolením či utažením šroubů pojezdu. Poté dotáhněte aretační matku. (obrázek 7)

12) Přesným umístěním dorazových dílů v kolejnici vymezte rozsah pohybu dveřního křídla tak, aby vzniklo vhodné místo pro montáž vodícího trnu, které zůstává zakryté bez ohledu na polohu dveřního křídla. Toto místo pro montáž vodícího trnu na podlaze označte.

Obrázek 6


Obrázek 7
13) Vysaďte dveře z pojezdů a připevněte vodící trn lepením nebo pomocí vrutů, které jsou součástí balení. (Vodící trn musí být v linii dveří a přesně zapadat do vyfrézované drážky na spodní hraně dveří. Zvýšenou pozornost věnujte při montáži vodících trnů u dvoukřídlých dveří, aby dveřní křídla byla v jedné rovině.)
14) Před nalepením přiložených kartáčků zajistěte, aby plocha dveří, na kterou se budou kartáčky lepit, byla čistá. Případné nečistoty a mastnoty, které se zde nacházejí, odstraňte šetrným setřením hadříkem navlhčeným technickým benzínem. (Pokud dáváte přednost variantě bez kartáčků pokračujte bodem 15).

TIP - plochu pro nalepení kartáčků identifikujete s ohledem na použitou variantu posuvných dveří následovně:

Posuvné dveře se zárubní a s dorazovým hranolem
- kartáček 4 mm patří na hranu dveří v místě, kde se dveře budou dotýkat dorazového hranolu
- kartáček 12 mm patří na plochu dveří cca 5 mm od opačného okraje, než se nacházi dorazový hranol. V zavřené poloze bude přiléhat k zárubni.

Posuvné dveře bez dorazového hranolu
- 2 ks kartáčku 12 mm patří na plochu dveří (oba cca 5 mm od okraje) a budou přiléhat v zavřené poloze k zárubni.
(Totéž platí i pro dvoukřídlé dveře, u kterých se lepí 1 ks kartáčku 12 mm na každé dveřní křídlo tak, aby v zavřené poloze kartáčky přiléhaly k zárubni)

U všech povrchových úprav dveří doporučujeme postupovat velmi opatrně a neškodnost čístícího prostředku vůči povrchu dveří předem ověřit na méně viditelném místě (např. spodní část dveří)!

15) Přilepte kartáčky na příslušná místa na dveřním křídle a dveře znovu zavěste do pojezdů v kolejnici. V případě potřeby znovu seřiďte mezeru mezi dveřmi a podlahou pomocí šroubů pojezdů (viz bod 11).

16) Nasaďte čelo garnýže na MDF hranol, a to vsunutím kolílů Ø8 mm připevněných k rubové straně předního dílu čela garnýže do předvrtaných otvorů v MDF hranolu. Pro spojení čela garnýže a MDF hranolu nepoužívejte lepidlo, znemožníte tím případnou demontáž garnýže!

Montáž garnýže a dveří je dokončena

Podmínky pro užívání dle samostatné přílohy "Užívání a údržba vnitřních dveří a zárubní", www.sepos.cz
×