Napište nám

POPTÁVKA

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)


Na Vaší zpětné vazbě nám záleží.
Naše společnost přijímá oznámení dle Zákona na ochranu oznamovatelů.
S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze "Příslušná osoba", nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Příslušná osoba: Michal Houzar
Email: whistleblowing@sepos.cz
Telefon: +420 602 239 549    
Kontaktní adresa: Michal Houzar, SEPOS, spol. s r. o., Rantířovská 100, 586 01 Jihlava


Whistleblowing

 

I. Zavedení vnitřního oznamovacího systému

SEPOS, spol. s r.o. (dále je „Povinný subjekt“) zavádí v souladu se „Směrnicí evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie " (dále jen „Směrnice“) a „zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů" (dále jen „Zákon") ode dne 15.12.2023 vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) pro umožnění podávání oznámení o možném protiprávním jednání.

V případě, že by u Povinného subjektu docházelo k protiprávnímu nebo neetickému jednání, má každý, kdo ve smluvním vztahu k Povinnému subjektu vykonává nebo vykonával závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu, osoba vykonávající zde dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, možnost podat o tomto jednání oznámení pomocí VOS. Povinný subjekt se zavazuje k tomu, že proti oznamovateli takového jednání, který měl oprávněné důvody se domnívat, že jsou oznámené informace pravdivé, popř. proti jeho osobám blízkým (kolegové, přátelé na pracovišti), nebude vést žádná odvetná opatření, naopak zavede cílená opatření na jeho ochranu a zajistí ochranu jeho identity.

II. Oznámení

Povinný subjekt přijímá v souladu se Zákonem oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Povinného subjektu, pro nějž oznamovatel, byť zprostředkovaně (např. prostřednictvím agentury práce), vykonával nebo vykonává práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo stáž (resp. se o tyto ucházel), nebo u osoby, se kterou byl oznamovatel v souvislosti s prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo stáží v kontaktu, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Povinný subjekt přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele).

Anonymní oznámení tak není právoplatným podáním a nebude na něj brán zřetel.

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně nebo osobně na žádost oznamovatele.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

 

III. Příslušná osoba

Povinný subjekt na základě výše uvedené Směrnice a Zákona ustanovil tzv. příslušnou osobu, tedy osobu, která bude přijímat oznámení podaná prostřednictvím VOS, prověřovat je a komunikovat s oznamovatelem.

Příslušnou osobou Povinného subjektu je pan Michal Houzar

 • Emailová adresa pro podání oznámení: whistleblowing@sepos.cz
 • Telefonní číslo pro podání oznámení: +420 602 239 549
 • Adresa pro podání písemného oznámení (centrála Jihlava): SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01 Jihlava

OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTVÍRAT OZNÁMENÍ - WHISTLEBLOWING“. Při nesplnění podmínky nelze garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

 • Kancelář personálního ředitele v administrativní budově centrály v Jihlavě – oznámení lze podat i osobně, nejlépe pak po telefonické domluvě

Povinnosti příslušné osoby:

 • Přijmout a posoudit oznámení.
 • Prověřit události, osoby, v případě nutnosti nechat vypracovat znalecké posudky, popřípadě rozhodnout, zda informovat orgány činné v trestním řízení.
 • Navrhovat Povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
 • Zachovávat absolutní mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.
 • Sdělit oznamovateli do 7 dnů od obdržení oznámení, že jeho oznámení bylo přijato.
 • Doručit oznamovateli do 30 dnů vyrozumění o vyřešení oznámení, toto vyrozumění se může posunout dvakrát o 30 dnů, a to v případech skutkově nebo právně složitých.


III. Oznamovatel

Oznamovatelem se rozumí osoba, která využije VOS k podání informace obsahující podezření na spáchání protiprávního nebo neetického jednání u Povinného subjektu.
Aby mohla být oznamovateli poskytnuta ochrana v souladu se Zákonem, je nutné, aby

 • byl oznamovatel identifikován jménem a příjmením, datem narození či jinými jednoznačnými identifikátory, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nejsou považována za oznámení ve smyslu Zákona.
 • měl oznamovatel, vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle Zákona sankcionováno.

Oznamovatel, který učiní oznámení v dobré víře, bude zcela chráněn před odvetou bez ohledu na to, jaký je jeho vztah k Povinnému subjektu.


IV. Ochrana osobních údajů oznamovatelů

Všechna osobní data oznamovatelů budou spravována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Veškeré informace týkající se oznamování budou důvěrné a budou sdíleny pouze s oprávněnými osobami v souladu se Zákonem.


V. Upozornění

Příslušná osoba posuzuje důvodnost a pravdivost oznámení. Pokud je oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření. Zaměstnanci jsou povinni na požádání příslušné osoby jí poskytnout součinnost a spolupracovat s ní v rámci vyšetřování hlášených podnětů.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).


VI. Schválení a datum účinnosti

Směrnice o ochraně oznamovatelů byla schválena jednatelem Povinného subjektu dne 4.12.2023 a nabývá účinnosti dnem 15.12.2023.

 


×